Resist
        Art

دورو آگزیانته

دورو آگزیانته در سال 1962 در شهر فالتیسنی، رومانی به دنیا آمد. او از دانشکده پلیس فارغ التحصیل شد و از سال 1988 تا 2011 به عنوان افسر پلیس مشغول به کاربود. او اکنون بازنشسته شد است و به عنوان هنرمند آزاد مشغول به کار می باشد و تمرکز خود را بر کشیدن کارتون و طراحی های گرافیکی گذاشته است. اکثر کارتون های اوخنده دار هستند.  دورو آگزیانته فعالیت حرفه ای اش را به عنوان هنرمند خود آموخته شروع کرد. او از سال 1990 شروع به کشیدن کارتون در نشریه های ارتشی و پس از آن آثارش را در روزنامه های طنز رومانی منتشر کرد.  آثار دورو آگزیانته در نمایشگاه های متعدد سراسر دنیا به نمایش در آمده اند. او در جشنواره های کارتون کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده و برنده جوایز ارزشمند بسیاری شده است.

دورو آگزیانته
دورو آگزیانته
(... بازدید)
رومانی
بیوگرافی

دورو آگزیانته در سال 1962 در شهر فالتیسنی، رومانی به دنیا آمد. او از دانشکده پلیس فارغ التحصیل شد و از سال 1988 تا 2011 به عنوان افسر پلیس مشغول به کاربود. او اکنون بازنشسته شد است و به عنوان هنرمند آزاد مشغول به کار می باشد و تمرکز خود را بر کشیدن کارتون و طراحی های گرافیکی گذاشته است. اکثر کارتون های اوخنده دار هستند. 

دورو آگزیانته فعالیت حرفه ای اش را به عنوان هنرمند خود آموخته شروع کرد. او از سال 1990 شروع به کشیدن کارتون در نشریه های ارتشی و پس از آن آثارش را در روزنامه های طنز رومانی منتشر کرد. 

آثار دورو آگزیانته در نمایشگاه های متعدد سراسر دنیا به نمایش در آمده اند. او در جشنواره های کارتون کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده و برنده جوایز ارزشمند بسیاری شده است.

آثار هنرمند

دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی
دورو آگزیانته - اثر هنری
دورو آگزیانته - رومانی