Resist
        Art

آلبرتو روگی

آلبرتو روگی یری در رم، ایتالیا به دنیا آمد. او از دانشکده هنر آکادمیا دی بله در شهر رم فارغ التحصیل شد. آلبرتو روگی یری از سال 1989 طراحی و تصویرسازی برای روزنامه ها، مجلات و شرکت های تبلیغاتی ایتالیا و کشورهای دیگر انجام می دهد. او طراحی روی جلد های بسیاری برای کتابهای کودکان انجام داده است که توسط انتشاراتی های مختلف چاپ شده اند. او همچنین در پروژه های مطبوعاتی مختلفی مانند ادیتوری ریونیتی برای طراحی های روی جلد کتابهای بسیاری همکاری داشته است. آلبرتو روگی یری طراحی سری کتابهای کودکان " ماتیتی ایتالیانه پر گیانی روداری" را برای همین انتشاراتی انجام داده است. روگیری مدیر طراحی و مدیر تصاویر دیجیتالی هفته نامه لیبرال و مجله آونی منتی بود. او در دهه 90 نویسنده و طراح مجله های فریجیدایر و ایل گریفو بود. آلبرتو روگیری اثارش را در نمایشگاه های انفرادی و گروهی بسیاری در ایتالیا و کشورهای دیگر جهان به نمایش گذاشته است. او از سال 2005 در رشته طراحی در موسسه طراحی اروپا ( آی ای دی) در شهر رم تدریس می کند. روگیری از سال 2014 مشغول به تدریس دربخش طراحی و تصویرسازی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه رم ( روفا) است.

آلبرتو روگی
آلبرتو روگی
(... بازدید)
ایتالیا
بیوگرافی
آلبرتو روگی یری در رم، ایتالیا به دنیا آمد.
او از دانشکده هنر آکادمیا دی بله در شهر رم فارغ التحصیل شد.
آلبرتو روگی یری از سال 1989 طراحی و تصویرسازی برای روزنامه ها، مجلات و شرکت های تبلیغاتی ایتالیا و کشورهای دیگر انجام می دهد.
او طراحی روی جلد های بسیاری برای کتابهای کودکان انجام داده است که توسط انتشاراتی های مختلف چاپ شده اند. او همچنین در پروژه های مطبوعاتی مختلفی مانند ادیتوری ریونیتی برای طراحی های روی جلد کتابهای بسیاری همکاری داشته است.
آلبرتو روگی یری طراحی سری کتابهای کودکان " ماتیتی ایتالیانه پر گیانی روداری" را برای همین انتشاراتی انجام داده است.
روگیری مدیر طراحی و مدیر تصاویر دیجیتالی هفته نامه لیبرال و مجله آونی منتی بود.
او در دهه 90 نویسنده و طراح مجله های فریجیدایر و ایل گریفو بود.
آلبرتو روگیری اثارش را در نمایشگاه های انفرادی و گروهی بسیاری در ایتالیا و کشورهای دیگر جهان به نمایش گذاشته است.
او از سال 2005 در رشته طراحی در موسسه طراحی اروپا ( آی ای دی) در شهر رم تدریس می کند.
روگیری از سال 2014 مشغول به تدریس دربخش طراحی و تصویرسازی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه رم ( روفا) است.

آثار هنرمند

آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا
آلبرتو روگی - اثر هنری
آلبرتو روگی - ایتالیا