Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 9 / 27

نکته ویژه های بداهه نویسی / داود اکبری /مقاله+آثار.

نکته ویژه های بداهه نویسی :
!- شروع به کار در اثر نوشتاری بر اساس ادراک بصری و فردی و شخصی از فرم و ترکیب مورد نظرآفریننده اثر .
2- حرکت های خلاقه و ابداعی و تکنیکی فرد در خلق اثر مانند پرتاب قلم آغشته به مرکب زیاد و با سرعت نسبتابالا .
3- نگرش موتیف گونه و نماد گرایانه به کلیت اثر.
4- سرایت دادن ویژگی های فردی زیبایی شناختی آگاهانه در اثر.
5- عدم الزام به کرسی نشینی های متداول در خوشنویسی کلاسیک.
6- ظهوروبروز خلاقیت های فردی در سواد و بیاض- خلوت وجلوت (میزان و تراکم کمی و کیفی تیره گی و روشنایی - سیاهی و سفیدی ) اثر.
7- در الویت قرار گرفتن خاصیت بصری و گرافیکی اثر و حداکثر سود جستن از اصول و مبانی هنر های تجسمی .
8- بدعت گذاری آگاهانه زیبایی شناسانه در انواع سبک های تحریری بصورت عامدانه و به یکباره . در آفرینش اثر.
9- امکان اجرای اثر بر روی انواع کاغذ ها و متریالهای قابل دسترس هنرمند و عدم الزام برای رعایت فبزیکال قوانین رسمی خوشنویسی در مورد زوایای قلم و کیفیت کاغذ و نحوه نشستن و زوایای تخته شاسی وغیره ./ توضیح ضروری اینکه عنوان بداهه نویسی و بداهه نگاری را اینجانب شخصا برای عنوان آثار ی از این جنس ابداع کرده ام که استنباطی است وام گرفته شده از سنت هنری های فردی در اجرای به یکباره اثر توسط هنرمند در هنرهای آوازی و نوازندگی که بداهه نوازی و بداهه خوانی عنوان می گردد.بنایراین می تواند چنین شیوه ای از اجرا در اثار هنر های تجسمی و از جمله خط و کالیگرافی و نگار گری نیز معتبر شمرده شود . بدیهی است که رعایت قوانین زیبایی شناختی و مبانی هنرهای تجسمی و تناسبات فرم و فضایی در اثر از بایسته های هر شیوه و اثر خلاقه هنری است . سپاس. داود اکبری.آذر 1394


نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional