Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 9 / 14

نمایش فیلم رونمایی از پوستر پنجمين دوره ده روز با عكاسان.

مهرداد رباط جزی؛ طراح پوستر پنجمین همایش 10 روز با عکاسان درباره طراحی پوستر گفت: در طراحی پوستر 3500 تصویر از دو دوره 10 روز با عکاسان کنار هم قرار گرفته که بیانگر گستردگی انجمن های عکاسی و همبستگی آنها ست.

سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده فیلمی از فضای صمیمی گردهمایی عکاسان و رونمایی از پوستر 10 روز با عکاسان باشید.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional