Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 11 / 22

نمایش انیمیشن امضای شما قدرتمندتر از آن است که فکر می کنید.

این فیلم به این معنا است که اعتراض به ظلم با جمع کردن امضا و ارائه آن در محافل جهانی می تواند راهگشا باشد، هر چند سازندگان این فیلم ، خود نسبت به این اتفاق تک بعدی نگاه می کنند و از سیاست های جانبدارانه خاصی پیروی می کنند. سایت هنر مقاومت ضمن اینکه معتقد است ظلم و تجاوز به حقوق انسانها به هر شکلی محکوم است، و این فیلم را قابل نمایش می داند، اما سازندگان این فیلم و رویه کارشان را تایید نمی کند ، این فیلم توسط سازمان Amnesty International در سال 2013 ساخته شده است.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional