Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 1 / 14

سردار قاسم سلیمانی اثر حسن روح الامین.

تصویرسازی اولویتی به نقاشی ندارد؛ یعنی هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. تفاوتش در این است که در تصویرسازی، متنی را به شما می دهند اما در نقاشی خودت هستی. نقاشی روایتگری اش کمتر است... نقاشی شعر تصویریست.
اینبار حسن روح الامین برای ادای دین به سردار سلیمانی شخصیت محبوب اسلام، دست به کار شده و نقشی زیبا از چهره این سردار را به تصویر کشیده است. سایت هنر مقاومت ضمن تقدیر از این هنرمند گرانمایه برای توجه به ارزش ها، این نقاشی را به نمایش می گذارد.


نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional