Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 8 / 9

تحلیل آثارنگارگری مهدی فرّخی + گالری.

آثار مهدی فرّخی برخاسته ارادۀ تغییر و تحول است، این هنرمند به خلق آثاری همت گمارده است که از ویژگی های خاص و نوجویی در هنر نگارگری بر خوردار است.
این ویژگی ها را می توان به چند موئلفه زیر خلاصه کرد:
نخست اینکه از نقطه نظر مفهومی و ادبی، نقاش با دور شدن از روایتگری متنی بیان روایی آن را به حداقل رسانده است ، و به سوی نوعی روایتگری تصویری و استقلال آن از متن روی آورده است و آثارش را درگیر مفاهیم کلی تری چون شهادت ، ایثار ، عشق ، دوستی و موضوعات آرمانی ازلی و میهنی کرده است . از سویی دیگر شیوه بیانی هنرمند که با بهره وری از ساختارو سامانه های ساده تری انجام می پذیرد ، که آثار او را از خصلت تزئینی نگارگری سنتی دور کرده است . این ( ساده نگاری ) امکان به وجود آمدن فضاهای خالص تر و مجرب تری را موجب شده است. برخی از آثار او مثل (خون نور ) تصاویر از شاکله و ساختار با وقار و ساکن نگارگری سنتی رها شده وبا کسب وایجاد میدان جاذبه بصری به ایجاد روابط پویای حرکت و جنبش در ساحت تصویر نائل آمده است . خالی بودن فضای اثر از عنصر اصلی ( چهره ) حالتی سیال و رها شده از مرئی سازی محمل های مادی می شود این اثر وآثار مشابه آن مثل ،« ملک ملکوت »،« نیایش» و «آشفتگی خورشید» و....به دلیل بارداری از مفهوم فرا مادی و به کار بری عناصر پویای بصری چشم اندازی نوین وامید بخش را فرا راه حیات هنری مهدی فرّخی گشوده است .در شناسایی زبان بصری فرّخی می توان به چند شاه کلید بصری اشاره کرد که کارهای او را با وجود مشاهبت قوالب فرمال از سایر نگارگران همعصرش متمایز می کند . این عناصر بصری حضوری مستمر و دائمی در آثار هنرمند دارد.


که می توان به چند نمونه شاخص از آنها اشاره کرد .مثل فرم قطره ای بته جقه که به مشابه سامانۀ اصلی هویت بصری اثر ، در بسیاری از نقاشی های او دیده می شود که گاه روند تحّول به صورت حرکت گسترده بال فرشتگان تغییر فرم می دهد یا شکل سرودر می آید که برگرفته از جوهرۀ تجریدی فرم یاد شده است ، تبدیل به نمادی ازلی در کارهای او می شود . از دیگر عناصربصری ، می توان به تلفیق نشانه های بصری و خط اشاره کرد که به ایجاد فضای غنایی از نقاشی خط منجر شده است. امّا این امر موجب نشده است که هویت تصویری وبیانی اثربا سلطه نشانه های خطّی،به ساحتی تجریدی تبدیل شود . ومعنای نهفته در عناصر تصویری کم رنگ گردد بلکه این نشانه¬های خطی خود تبدیل به اجزاء سازنده شاکله و سامانه اثر گشته است .
شرایط امروز عرصه پویای هنر این سرزمین توقع دارد که هنرمند نقاش نگارگر ایرانی بتواند به کشف عرصه های جدیدی از مفهوم زندگی و تصویر نائل شود . وبا پاسداری از ریشه های عمیق فرهنگ ملّی و سنتی خود به خلق آثاری بپردازد که از ویژگیهای و هویت های بصری جهان شمول برخوردار باشد .

دکترمحّمدباقرضیائی

برای دیدن گالری آثار این هنرمند اینجا را کلیک کنید.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional